Our Campus Buildings Progress update …

And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it.”  Matthew 16:18

Our Building Project to construct the new Church buildings has certainly brought some surprises both pleasant and challenging. With the sale of the property, the parish will receive 15.85 million dollars that will be used to primarily fund the construction of the Church buildings. The goal is to build three of our four parish buildings at the same time, however much of that will depend upon how much we are able to raise and how much it will ultimately cost.

With the success of our parish Capital Campaign, we have already collected 1 million dollars with about 2 million dollars pledged for the project. With other fundraisers and the building fund that we collected as a second collection before we started the Capital Campaign, we will have collected about 18 million dollars in total (including the capital campaign).

During the geotechnical testing, we learned that we will have to do some additional foundation improvements to our property that added $1.5 million to our budget for the construction of our Church Building, Pastoral Center and Meeting rooms. We will now be required to “drive Pylons” into the ground to support our buildings. This additional cost required us to make modifications to the buildings, while maintaining the integrity of the interior of our worship space. The project amount for the cost of the three buildings (the new Church, parish center which will include offices, and the meeting rooms) is expected to be about $20 million. That is about $2 million short of our desired goal to construct the three buildings in phase 1.

These changes also extended our timeline for the beginning and completion of our project. We are scheduled to turn in the final documents to the City by November 15, 2018 for final approval. With the holidays, we anticipate breaking ground during early 2019 with construction being completed by late 2020.

Please continue praying for our project and if you haven’t pledged to our Capital Campaign please consider your donation today.

Cập nhật tiến độ của Campus của chúng tôi …

Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.1

Chương trình xây nhà thờ mới của chúng ta thực đã mang đến một vài điều đáng ngạc nhiên, vừa vui vừa buồn.  Sau khi bán lô đất, Giáo xứ sẽ nhận được 15.85 triệu dollars để dùng vào việc xây nhà thờ và các cơ sở. Chương trình dự trù là sẽ xây ba cơ sở cùng một lúc, trong số bốn cơ sở mà chúng ta đã hoạch định. Tuy nhiên điều đó cũng còn tùy thuộc vào số tiên chúng ta quyên được bao nhiêu và các phí tổn sau cùng.

Chương trình vận động tài chánh đã mang lại thành công và chúng ta đã thâu được 1.3 triệu dollars với khoảng 2 triệu đã được hứa đóng góp.  Cùng với những quyên góp khác và số tiền quyên được trong nhà thờ, lần xin tiền thứ hai trước đây, chúng ta đã có khoảng 18 triệu tất cả (kể cả tiền quyên được trong chương trình vận động tài chánh).

Trong khi thi hành việc khảo nghiệm địa chất, chúng ta được cho biết là phải thực hiện thêm việc gia tăng hiệu lực cho phần nền móng và phải tốn thêm 1.5 triệu vào việc xây ngôi nhà thờ, văn phòng giáo xứ, và các phòng học.  Bây giờ phải “đóng cột” xuống đất để giữ cho các kiến trúc này vững chắc. Việc phải chi thêm tiền làm chúng ta phải thay đổi chương trình xây dựng trong khi vẫn giữ sự thuần nhất bên trong nhà thờ. Số tiền chi phí cho cả 3 cơ sở kiến trúc (nhà thờ, văn phòng giáo xứ, và các phòng học) nay dự trù lên đến 20 triệu dollars.

Những thay đổi này cũng làm cho thời hạn xây cất của chúng ta gia tăng, từ lúc khởi sự cho đến khi hoàn tất. Theo chương trình thì chúng ta sẽ nộp hồ sơ sau cùng cho Thành phố  trước ngày 15 tháng 11 để được chấp thuận. Vào thời gian các ngày lễ cuối năm, chúng ta dự trù sẽ khởi công vào đầu năm 2019 và hoàn tất vào cuối năm 2020.

Xin tiếp tục cầu nguyện cho chương trình xây cất của chúng ta, và nếu quý Ông Bà và Anh Chị em chưa tham gia việc đóng góp, xin hãy bất đầu hôm nay.

Acualización del progreso de nuestro Campus…

Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” Mateo 16:18

Nuestro proyecto de construcción de los edificios de la Iglesia verdaderamente ha traído algunas sorpresas que dan gusto y otras que traen nuevos retos.  Con la venta de la propiedad, la parroquia recibirá 15.850 millones que será usada en el fundo restringido para construir los edificios de la Iglesia. La meta es construir tres de los cuatro edificios parroquiales al mismo tiempo, sin embargo, mucho de eso depende si podemos recaudar lo necesario y cuánto será el costo final dependiendo de la economía del país.

Con el éxito de la campaña Capital para recaudar fondos, hemos recaudado alrededor de un millón de dólares de los dos millones que se han prometido para este proyecto.  Con otros eventos de recaudación de fondos y de lo que han dado en la segunda colecta para la construcción del templo antes de la Campaña Capital, si lo juntamos llegaremos a tener alrededor de 18 millones en total (incluyendo lo prometido en la Campaña Capital).

Durante las pruebas geotécnicas, aprendimos que tendremos que hacer algunas mejoras adicionales a la fundación de nuestra propiedad que agrego $1.5 millones a nuestro presupuesto para la construcción de nuestros edificios de la Iglesia, el centro pastoral y salones de juntas. Ahora tenemos la obligación de poner pilares profundos al suelo para sostener nuestros edificios seguramente.  Este costo adicional requiere que hagamos modificaciones a los edificios, mientras mantenemos la integridad del interior de nuestro espacio de oración. La cantidad que se ha actualizado con el costo de materiales hoy en día para construir (La Iglesia, las oficinas parroquiales y los salones para reuniones) es de alrededor de 20 millones. Eso es $2 millones más de lo que tenemos al momento.

Estos cambios también extienden nuestro cronograma para el inicio y finalización de nuestro proyecto. Se tiene programado de entregar los documentos finales para su aprobación a las oficinas de la ciudad a más tardar el 15 de noviembre del 2018. Con las festividades, esperamos poner la primera piedra del proyecto en el terreno durante el principio del año 2019, con la construcción siendo terminada al final del año 2020.

Por favor de continúe orando por nuestro proyecto y si usted no se ha comprometido a nuestra Campaña Pastoral por favor considere hacer su donativo hoy.